GitVersionTaskExecutor.

GenerateGitVersionInformation(GenerateGitVersionInformation) Method

Namespace
GitVersion.MsBuild
Containing Type
GitVersionTaskExecutor

Syntax

public void GenerateGitVersionInformation(GenerateGitVersionInformation task)

Parameters

Name Type Description
task GenerateGitVersionInformation

Return Value

Type Description
void
GitHub